|   ?

:

12 ()
!

в  вв
SCANIA
ISUZU
NQR/NPR/NLR/NMR ( )
Mitsubishi FUSO Canter 
HINO 300     HINO 500


Kogel, Krone, Shmitz, Grunwald, О
BPW, SAF, ROR

 

  в в , в в , в  . Ов в .
В в в вв , в 3 .


в:  

       HD-parts, COSIBO, DAYCO, FAD,  .

  WABCO, KNORR-BREMSE.
 
в DENSO, BOSCH / ZEXEL. 

.  

в – , , .

Garrett, Holset BorgWarner Turbo Systems.

 В: - ,  ,

 
Ôîðñóíêà 4HK1-T ISUZU NQR 75/ ISUZU
22 500.
Ôîðñóíêà 4HK1-T ISUZU NQR 75/ ISUZU
 DENSO 9709500-534
Ãåíåðàòîð 24V 80À Scania 4\R-ser
12 200.
Ãåíåðàòîð 24V 80À Scania 4\R-ser
WIA - ñøà
WI23833N
Bosch 0 124 555 008

Çàìåíà
1777464
1475570
571439
571613
Ôèëüòð ìàñëÿíûé 4HK1-T 4HG1-T =Îðèãèíàë=
1 370.
Ôèëüòð ìàñëÿíûé 4HK1-T 4HG1-T  =Îðèãèíàë=
 
ÒÍÂÄ DENSO ISUZU 4HK1-T Åâðî3 NQR75
64 000.
ÒÍÂÄ DENSO ISUZU 4HK1-T Åâðî3 NQR75
DENSO 294000-0039 íîвûé
Ðåãóëÿòîð çàçîðà òîðì.(òðåùåòêà) çàä. ïðàâàÿ àâòîìàò Scania =Èñïàíèÿ=
3 800.
Ðåãóëÿòîð çàçîðà òîðì.(òðåùåòêà) çàä. ïðàâàÿ àâòîìàò Scania =Èñïàíèÿ=
 Onyarbi
80.14.20

Çàìåíà
1789562
1112834
Ðåãóëÿòîð çàçîðà òîðì.(òðåùåòêà) ïåð. ïðàâàÿ Scania =Èñïàíèÿ=
3 800.
Ðåãóëÿòîð çàçîðà òîðì.(òðåùåòêà) ïåð. ïðàâàÿ Scania =Èñïàíèÿ=
 Onyarbi
80.14.21

Çàìåíà
1789567
1358634
Íàêëàäêè òîðìîçíûå íà îñü 4 øò Scania 254ìì (10") =ïîëüøà=
2 500.
Íàêëàäêè òîðìîçíûå íà îñü 4 øò Scania 254ìì (10") =ïîëüøà=
Stellok
85-01090

ñ çàêëåïêàìè
Íàêëàäêè òîðìîçíûå íà îñü 4øò Scania 203ìì (8")
1 680.
Íàêëàäêè òîðìîçíûå íà îñü 4øò Scania 203ìì (8")
 Åììåðè ñ çàêëåïêàìè
Ðåäóêòîð çàäíåãî ìîñòà Isuzu NQR 4HK1-T 41\9 =îðèãèíàë=
45 000.
Ðåäóêòîð çàäíåãî ìîñòà Isuzu NQR 4HK1-T 41\9 =îðèãèíàë=
á\ó 
Ïîëóîñü çàäíåãî ìîñòà Isuzu NQR 71\75 =îðèãèíàë=
6 000.
Ïîëóîñü çàäíåãî ìîñòà Isuzu NQR 71\75 =îðèãèíàë=
á\ó 
Áàëàíñèð ðåññîðíîé ïîäâåñêè Scania 4/R-ser
19 000.
Áàëàíñèð ðåññîðíîé ïîäâåñêè Scania 4/R-ser
   HD
312713
2011 -